اخبار

اخبار پیچ و مهره فروشگاه پیج و مهره تهرانی

  • بازرسی چشمی پیچ و مهره

    زمانیکه بازرسی چشمی و ظاهری بروی پیچ و مهره ها صورت می گیرد، این امر سبب کاهش دیگر مبالغ بازرسی پیچ و مهره مانند آزمون های مخرب و غیر مخرب می شود. در نتیجه، این بازرسی ها از اهمیت های ویژه ای برخوردار … بیشتر