قیمت های پیچ و مهره در داخل و خارج کشور

برچسب ها: پیچ و مهره

 قیمت پیچ و مهره طبق شرایط زیر مشخص می شود : پوشش سطح پیچ و مهره، تعداد خرید پیچ و مهره، ابعاد و اندازه آن، گام پیچ، جنس مواد پیچ و مهره. براساس مواردی که گفته شد، به این موضوع پی خواهیم برد که پیچ و مهره ها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند . و هر پیچ و مهره ای قیمت مخصوص به خود را دارد و به همین دلیل نمیتوان قیمت مخصوصی را به پیچ و مهره ها اختصاص داد و در صورت کلی برای هر کیلو پیچ و مهره می توان قیمتی را در نظر گرفت.
قیمت موجود پیچ و مهره در جهان :
مانند مواردی که در بالا گفته شد، در جهان نیز نمی توان قیمیت مخصوصی را به پیچ ومهره ها داد. زیرا براساس مشخصات فنی پیچ و مهره های تولید شده قیمت ها را اعلام می کنند و با توجه به این موضوع که یک کارخانه تولید کننده پیچ و مهره تولید پیچ و مهره آن به صورت گسترده می باشد، به همین دلیل قیمیت مشخصی را نمی توان اعلام کرد.