قابل توجه همکاران فعال در زمینه پیچ و مهره: برچسب قیمت و صدور فاکتور

طبق ماده 15 قانون نظام صنفی و تبصره یک آن ، افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب قیمت بر روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب خود قیمت واحد کالا را بطور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد نصب نمایند ( چون پیچ و مهره دارای اقلام و انواع متنوع می‌باشد و وجود دهها نوع در یک قفسه امکان الصاق برچسب را ندارد حتماً لیست قیمت فروش کالاهای خود را در اختیار داشته باشند تا در صورت مراجعه بازرس ارائه نمایند) و همچنین در مقابل دریافت بهاء ـ اجرت یا دستمزد باید با فاکتور سربرگ دار شامل نام و نشانی واحدصنفی ، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم